PÁLYÁZATOK


Európai Strukturális és Beruházási Alapok
Széchenyi Plusz

2007. február 27., kedd - 16:00

Vizitdíj, kórházi napidíj

TÁJÉKOZTATÓ

A biztosított, vizitdíj fizetése mellett jogosult igénybe venni a háziorvosi ellátást, a fogászati ellátást, valamint a járóbeteg-szakellátást.

A vizitdíj összege alkalmanként 300 Ft.
Amennyiben a biztosított ugyanazon egészségügyi szolgáltatónál egy nap több járóbeteg-szakellátást vesz igénybe, a vizitdíjat csak egyszer kell megfizetni.

A vizitdíj alkalmankénti összege 600 Ft, ha:
 • a biztosított kezdeményezésére a háziorvosi ellátásra nem az orvosi rendelőben, vagy nem a bejelentett tartózkodási hely szerinti ellátásra kötelezett háziorvosnál kerül sor, valamint nem annál a háziorvosnál veszi igénybe az ellátást, amelyikhez be van jelentkezve.
 • a járóbeteg-szakellátást nem ott veszi igénybe, ahol azt a beutaló orvos kezdeményezte, vagy a biztosított beutalóval igénybe vehető ellátást beutaló nélkül veszi igénybe.
A vizitdíj összege alkalmanként 1.000 Ft, ha az ügyeleti ellátás igénybevételét sürgős szükség nem indokolja.

Nem kell vizitdíjat fizetni a tartós orvosi kezelés részét képező ellátásért.

Nem kell vizitdíjat, illetőleg kórházi napidíjat fizetni a következő esetekben:
 • az ellátás kötelező járványügyi intézkedés, katasztrófa-egészségügyi ellátás részét képezi,
 • a biztosított népegészségügyi célzott szűrővizsgálatot vesz igénybe,
 • terhesgondozás, illetőleg szülés és gyermekágyas anya gondozásának esetén,
 • a biztosított az ellátás igénybevételekor a 18. életévét még nem töltötte be,
 • sürgős szükség esetén nyújtott ellátás,
 • az ellátás sürgősségi vagy kötelező gyógykezelésnek minősül,
 • a terhelt elmeállapotából kifolyólag szükséges,
 • az ellátás igénybevétele során a biztosított elhalálozott,
 • hajléktalanok ellátása.
A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért kórházi napidíjat kell fizetni, amelynek összege a fekvőbeteg-gyógyintézetben töltött ellátási naponként 300 Ft.
Nem kell a kórházi napidíjat megfizetni, ha a biztosított az adott naptári évben az általa igénybe vett fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásokért összesen már 20 napnyi napidíjat fizetett.

Az egészségügyi szolgáltató a vizitdíj, illetve a kórházi napidíj megfizetését nyugtával, illetőleg kérelemre számlával igazolja.

Ha a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás igénybevétele során a biztosított a nyugtával illetve a számlával igazolja azt, hogy az adott naptári évben az általa igénybe vett fekvőbeteg-szakellátásért már 20 napnyi napidíjat fizetett, nem kell kórházi napidíjat fizetnie.

VIZITDÍJ VISSZAIGÉNYLÉSE

Amennyiben a biztosított nyugtával, illetőleg számlával igazolja, hogy az adott naptári évben általa igénybe vett háziorvosi ellátásért (ideértve a fogászati alapellátást is), illetve járóbeteg-szakellátásért vizitdíjat legalább már 20 – 20 alkalommal fizetett, a 20 alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét visszaigényelheti.

A befizetett – nem emelt összegűvizitdíj visszatérítése iránti KÉRELEM a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél terjeszthető elő legkésőbb a tárgyévet követő 60 napon belül.
A háziorvosi ellátásnak a fogászati alapellátással együtt kell lennie 20 alkalomnak; a járóbeteg-szakellátásnak a fogászati szakellátással együtt kell 20 alkalomnak lennie.

A kérelemhez csatolni kell:
 • az adott évben igénybe vett ellátásokért fizetendő vizitdíjakról kiállított, a visszaigénylésre feljogosító nyugtát, illetve számlát, valamint
 • a visszaigényelt vizitdíjak befizetését igazoló nyugtát, illetve számlát.
A kérelemben a biztosítottnak meg kell jelölni, hogy a vizitdíj visszatérítését postai úton vagy az önkormányzatnál történő személyes átvétel útján igényli. Az eljárás illeték- és költségmentes.

A jegyző a kérelemről 15 napon belül határozattal dönt.

Aki kérelmét személyesen terjeszti elő, ahhoz minden mellékletet megfelelően csatol, a számlák – nyugták megfelelőképpen rendelkezésre állnak, annak a kérelméről azonnal döntés születik és a visszaigényelt összeg készpénzben azonnal kifizetésre kerül, amennyiben kérelmező a fellebbezési jogáról lemond.
Személyesen kérelmet minden héten, szerdai munkanapon 8 – 12 óra között, valamint 13 – 15 óra között lehet benyújtani, ezen időpontok között történik meg a kifizetés is az önkormányzat pénztárán keresztül.

Amennyiben a biztosított kérelmében a visszaigényelt összeg készpénzben történő kifizetését kéri, úgy a döntést követően minden héten, szerdai munkanapon 8 – 12 óra, valamint 13 – 15 óra között történik meg a kifizetés az önkormányzat pénztárán keresztül.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÚJ SZABÁLYAI

2007. április 1-jétől egészségügyi szolgáltatást már csak az vehet igénybe, aki egészségbiztosítási, vagy egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet, illetve az, aki egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva jogosult.

Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak három körét lehet elkülöníteni:
 1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerint BIZTOSÍTOTTAK (Tbj. 5.§: pl. munkavállalók, egyéni és társas vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők stb.)
   
 2. Egészségügyi szolgáltatásra a TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA JOGOSULT SZEMÉLYEK:
  Az ezen személyi kör által igénybe vett egészségügyi szolgáltatás fedezetét a központi költségvetés biztosítja, így nekik nem kell járulékot fizetniük.
  (Tbj.16.§ a-p) és s-t) pontjai alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult:
  • táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben, baleseti járadékban,
  • a 14. § (3) bekezdése alapján saját jogán nyugdíjban, hozzátartozói nyugellátásban,
  • öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, egészségkárosodási járadékban, fogyatékossági támogatásban, valamint rokkantsági járadékban
  • nemzeti gondozási díjban (pótlékban), hadigondozotti ellátásban,
  • bányászati kereset-kiegészítésben,
  • gyermekgondozási segélyben,
  • Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól, felekezettől nyugdíjban,
  • rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban, munkanélküliek jövedelempótló, valamint a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásában részesül, továbbá
  • középfokú nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató magyar állampolgár, valamint az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll,
  • megváltozott munkaképességű, és munkaképesség-változásának mértéke az 50 százalékot eléri, valamint az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásával rendelkezik,
  • a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nem haladja meg a minimálbér 30 százalékát,
  • a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező kiskorú személy,
  • személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy (ide nem értve a külföldi állampolgárt), a gyermekvédelmi rendszerben utógondozási ellátásban részesülő 18-24 éves fiatal felnőtt, továbbá az illetékes magyar hatóság által ideiglenes hatállyal elhelyezett, otthont nyújtó ellátás keretében átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú személy,
  • fogvatartott,
  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján szociálisan rászorult személy, akinek erről hatósági bizonyítvány kerül kiállításra,
  • egészségügyi szolgáltatás megszerzése érdekében kötött megállapodás alapján jogosult,
  • a 39. § (2) bekezdése szerint egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett,
  • nevelőszülői tevékenységet folytat, és az e tevékenységéből származó tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát, naptári napokra annak harmincad részét,
  • hajléktalan.

  Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek kerül megállapításra szociális rászorultsága,
  1. akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
  2. aki egyedülálló és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, és nem rendelkezik vagyonnal.

  A szociális rászorultság igazolásáról a hatósági bizonyítvány egy évre kerül kiállításra.

  Az új szabályok szerint a biztosítottak, illetve az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak eltartott nagykorú közeli hozzátartozói a törvény erejénél fogva már nem jogosultak az egészségügyi szolgáltatásra, így a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmek főleg a háztartásbeli közeli hozzátartozók, nagykorú gyermekek részéről merülhetnek fel.
   
 3. Nem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva nem jogosult személyek – EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE KÖTELEZETTEK.

  Ez a személyi kör a minimálbér alapulvételével számított 9%-os mértékű egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni (ez 2007-ben havi 5.895 Ft).

  Abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér összegét, de több mint az öregségi nyugdíjminimum, illetve egyedülálló esetén annak másfélszerese, akkor a járulékfizetés alapja az egy főre jutó havi jövedelem, de legalább az öregségi nyugdíjminimum (2007. február 15-étől 27.130 Ft, ennek 9%-a: 2.442 Ft).

  A járulékfizetés alapjául szolgáló jövedelem meghatározása céljából kerül kiállításra a hatósági bizonyítvány, kérelemre, egy évre.
VÁLTOZÁSOK KÖZGYÓGYELLÁTÁSBAN

Ezúton tájékoztatom a lakosokat arról, hogy Solt Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 26/2004. (IX.20.) rendeletében a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság szabályait 2007. március 1-jével módosította. A módosítás következtében a havi rendszeres gyógyszerköltség/gyógyító ellátás költsége alacsonyabb összegben került megállapításra. Akinek kérelme korábban elutasításra került, kérem, érdeklődjön a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél az esetleges új kérelem beadása miatt.

Vissza »