Kommunális adó

Bevallási nyomtatványt kell kitöltenie annak a magánszemélynek, aki Solt Város illetékességi területén:
  • építmény (lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész), telek tulajdonosa.
  • amennyiben az építményt vagy telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonértékű jog (haszonélvezet, használat) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya,
  • több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok,
  • társasház, -garázs, -üdülő, esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség,
  • adóbevallásra kötelezett az a magánszemély is, aki nem magánszemély tulajdonában álló (pl. állami, önkormányzati) lakás bérleti jogával rendelkezik.
Az adókötelezettség építmény esetén a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatba vételt követő év első napján keletkezik.
Solt Város Képviselő-testületének 2017. január 1-jétől hatályos a helyi adókról szóló módosított 15/2015.(XI.05.) számú önkormányzati rendelete szerint:

3.§

(1) Mentes az adó alól a telek.
(2) 50%-os adókedvezményben részesül az adóalany egy lakás után, amennyiben
a) 70. életévét betöltötte,
b) 60. életévét betöltötte és egyedülálló,
c) rokkantsági járadékban részesül,
d) időskorúak járadékában részesül,
e) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesül,
f) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül és a nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti,
g) öregségi nyugdíjban részesül, és háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.
h) saját háztartásában három vagy ennél több kiskorú gyermeket nevel.
(3) 50% adókedvezményben részesül az adóalany
a) egy présház,
b) egy garázs, egy műhely, egy üzlet, egy gazdasági épület után, amennyiben ezeket az adóalany maga használja és nem adja bérbe, feltéve, hogy külön helyrajzi számon találhatók.

Nyilatkozat nyomtatványt kell kitölteni és benyújtani az adómérséklés érvényesítése érdekében.
Nem kell újabb adóbevallást tenni mindaddig, ameddig adókötelezettséget érintő változás nem következett be. Az adó évi mértéke 2012. január 1. napjától 13.000.-Ft.
A magánszemélynek a kommunális adóját félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetnie.