Szociális ügyek

Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez •  Települési támogatás rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez •  Rendkívüli települési támogatás •  Köztemetés •  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményAz egyes szociális ellátási formák


Az ellátások iránti kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon a közös önkormányzati hivatalhoz kell benyújtani.

A kérelemhez – a gyógyszerkiadásokviseléséhez nyújtott támogatás kivétellel – mellékelni kell
 1. ) a háztartásban együtt élő személyek jövedelméről szóló igazolást és vagyonnyilatkozatot,
 2. ) a rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat.
A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás esetében a kérelemhez mellékelni kell
 1. ) a kérelmező jövedelméről szóló igazolást,
 2. ) a pénzeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 10. számú melléklete szerinti háziorvosi igazolást,
 3. ) b.) pont alapján a havi rendszerességgel rendelt gyógyszerekről kiállított gyógyszertári igazolást.
A téli tüzelő vásárlása iránti rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell Solt Város Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ által kiállított, környezettanulmánnyal alátámasztott támogatási javaslatot.

A települési támogatás keretében nyújtott ellátások felhasználását Solt Város Önkormányzat Polgármestere ellenőrizheti.
Az ellátásban részesülő köteles
 1. ) az ellenőrzést tűrni,
 2. ) az ellenőrzést végző személlyel együttműködni,
 3. ) a kért adatokat rendelkezésre bocsátani, és
 4. ) a rendeletben előírt esetekben az ellátás cél szerinti felhasználását igazolni.

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS


A települési támogatás formái


Az önkormányzat települési támogatást nyújt
 1. ) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
 2. ) a gyógyszerkiadások viseléséhez.

Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez


A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatást kell megállapítani annak a személynek,
 1. ) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 50.000 forintot,
 2. ) vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs.
A támogatás a villanyáram, a víz-szennyvíz és a gázfogyasztás díjához nyújtható.
A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

A támogatás megállapításához be kell csatolni azon közüzemi szolgáltató által kiállított, 30 napnál nem régebbi számlát, ahova a kérelmező a támogatás folyósítását kéri.

A támogatás megállapításához a kérelmezőnek nyilatkozni kell az érintett lakás használatának jogcíméről.

A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy évre kell megállapítani.
A támogatás havi összegét a rendelet 5. melléklete szabályozza.
A támogatást a közös önkormányzati hivatal akérelemben megjelölt szolgáltatónak havi átutalással teljesít, tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig.
Amennyiben a kérelmező közüzemi szolgáltatáshoz nem fér hozzá, vagy alacsony fogyasztása miatt közüzemi számlával nem rendelkezik, a támogatást a közös önkormányzati hivatal a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a kérelmező részére folyósítja.

Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez


A havi rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez települési támogatást kell megállapítani annak a személynek, aki közgyógyellátásra nem jogosult és
 1. ) havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az 5.000 forintot,
 2. ) havi jövedelme nem haladja meg a 71.250 forintot.
A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy évre kell megállapítani.
A támogatás összegét a rendelet 6. melléklete szabályozza.
A támogatást félévente, két egyenlő összegben kell folyósítani. A folyósítást első alkalommal a megállapítás hónapját követő hónap 5. napjáig, második alkalommal a féléves megállapítást követő hónap 5. napjáig kell teljesíteni.

Rendkívüli települési támogatás


Rendkívüli települési támogatást kell nyújtani különösen
 1. ) a családot ért elemi kár esetén,
 2. ) ha a családban kizárólag nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással, családi pótlékkal rendelkező személy él,
 3. ) ha a család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült,
 4. ) a kérelmező eseti gyógyszerköltségeihez,
 5. ) az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás vagy gyógyászati segédeszköz igénybevétele esetén,
 6. ) a gyermek születésével kapcsolatos kiadásokra,
 7. ) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása vagy a gyermek családba való visszakerülése érdekében,
 8. ) a szociális válsághelyzetben levő várandós anya részére gyermekének megtartása céljából,
 9. ) a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai nevelésével kapcsolatos egyszeri kiadásokra,
 10. ) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez.
 11. ) téli tüzelő vásárlására évente legfeljebb kettő alkalommal.
A rendkívüli települési támogatás összegét - (b)-(i) pontja - a rendelet 7. melléklete szabályozza.

A rendkívüli települési támogatás összege
 1. ) a) pontja esetén legfeljebb 50.000 forint,
 2. ) j) pontja esetén 10.000 forint,
 3. ) k) pontja esetén alkalmanként legfeljebb 10.000 forint.
A rendkívüli települési támogatás összege jövedelmi helyzettől függetlenül 1.000 forint, amennyiben a kérelem benyújtását megelőző három hónap során, havonta, azonos élethelyzet alapján rendkívüli települési támogatás került megállapításra.
Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha
 1. ) hitelt érdemlő módon megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozat, valamint az ahhoz becsatolt igazolások adatai nem valósak, vagy
 2. ) a kérelmet az annak alapjául szolgáló, c), f), j) pontja szerinti eseményt követő 90 napon túl nyújtották be.
A rendkívüli települési támogatás kifizetése a támogatást kérő személy nyilatkozata alapján házipénztár útján vagy banki átutalással történik.
Az elemi kár enyhítéséhez nyújtott támogatás felhasználását a kérelmezőnek a határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül a támogatási célnak megfelelő számlával kell igazolnia. Amennyiben e kötelezettségét nem teljesíti, a támogatás összegét vissza kell fizetnie.

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem esetén
 1. ) az elemi kárt, kárfelvételi jegyzőkönyvvel,
 2. ) a kórházi kezelést a kórházi zárójelentés másolatával,
 3. ) a gyógyszerköltséget a háziorvos vagy a gyógyszertár által kitöltött igazolással,
 4. ) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét az érintett egészségügyi szolgáltató igazolásával, a gyógyászati segédeszköz megvásárlását a gyógyászati segédeszközről kiállított számlával,
 5. ) a gyermek születését születési anyakönyvi kivonat másolatával,
 6. ) a nevelésbe vételt vagy annak megszűnését gyámhivatali határozat másolatával,
 7. ) a tanulói jogviszonyt eredeti iskolalátogatási igazolással,
 8. ) az óvodai nevelést az óvoda által kiállított eredeti igazolással,
 9. ) a várandóságot eredeti orvosi igazolással vagy terhességi kiskönyv másolatával,
 10. ) a halálesetet az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatával
 11. ) a téli tüzelő vásárlását – a természetbeni ellátásként megállapított kivételével –, a kérelmező nevére kiállított számlával kell a kérelmezőnek igazolnia.
Az eljárás jogi alapja:
 • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 26/2004 (IX.20.) rendelete
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Hatáskörgyakorlója: Solt Város Polgármestere.
Az ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - ügyfélszolgálati iroda - földszint 19.szoba.
Ügyintéző: Feketéné Vén Ibolya Köztisztviselő

Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 142. mellék

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK


A települési támogatás – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadás – természetbeni ellátásként is megállapítható.

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás kifizetése a temetkezést végző szervezet részére közvetlenül számla ellenében való kifizetéssel is történhet.
A téli tüzelő vásárlására nyújtott rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként is
megállapítható, az önkormányzat részére kiállított számla alapján.

Köztemetés


A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetéséről nem gondoskodik.
Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat:
 • a költségeket hagyatéki teherként a közjegyzőnél bejelenti,
 • vagy az eltemettetésére köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
 • aki a temetést szerződésben vállalta,
 • akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
 • végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa,
 • az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. (b) pontja) a törvényes öröklés rendje szerint.
A kérelemhez szükséges dokumentumok: Személyi igazolvány, lakcím igazolvány

A köztemetés költségeinek megtérítése alól
 1. ) mentesíteni kell azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át, egyedülélő esetén 110 %-át, amennyiben eltemettetésre köteles személy vagy családja vagyonnal nem rendelkezik,
 2. ) 50 %-os mértékben mentesíteni kell azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülélő esetén 120 %-át, amennyiben eltemettetésre köteles személy vagy családja vagyonnal nem rendelkezik,
A köztemetés költségeinek legfeljebb 6 havi részletben történő megfizetése engedélyezhető, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedülélő személy esetén négyszeresét nem haladja meg.

Az eljárás jogi alapja:
 • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
 • a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 26/2004 (IX.20.) rendelete
Hatáskörgyakorlója: Solt Város Polgármestere.

Az ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - ügyfélszolgálati iroda - földszint 19. szoba
Ügyintéző: Feketéné Vén Ibolya Köztisztviselő

Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 134. mellék

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a pénzbeli támogatás, a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

Jogosultak köre: A jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
 • a.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145%-át (41.325 Ft-ot),
  • aa.) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
  • ab.) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
  • ac.) ha a nagykorúvá vált gyermek a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felső oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. (Nagykorú gyermek jogosultságát házasságkötése esetén az új családban felül kell vizsgálni.)
 • b.) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át (38.475,-Ft-ot) az a.) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (570.000 Ft-ot), vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000 Ft-ot). (Nem minősül vagyonnak azaz ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.)
A jövedelemszámításnál irányadó időszak: rendszeres jövedelem esetén - kérelem benyújtását megelőző hónap, nem rendszeres jövedelem esetén megelőző egy év.

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének:
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-7. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-a,
 • első pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-a,
 • három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-a,
 • tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 §-a.
Csak egy jogcímen vehető igénybe a kedvezmény.

Az eljárás jogi alapja:
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
A hatáskör gyakorlója: Solt Város Önkormányzat Jegyzője

Az ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - ügyfélszolgálati iroda - földszint 19. szoba
Ügyintéző: Feketéné Vén Ibolya köztisztviselő

Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 142 mellék

A kérelemhez szükséges dokumentumok:
 • A mellékelt nyilatkozatot, a megfelelő igazolásokkal együtt.
 • Jövedelemigazolás
  • rendszeresen jövedelem esetén: megelőző egy hónap,
  • nem rendszeres jövedelem esetén: megelőző egy év,
  • gyermekek részére bármilyen jogcímen folyósított ellátásról szóló igazolás (pl. családi pótlék, árvaellátás, gyermektartásdíj).
 • Oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról
 • A gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú külön elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági határozat.
 • Tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás,
 • Egyedülálló kérelmező esetén: egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat.
 • Házassági anyakönyvi másolatot, amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő házasságot köt.

5. melléklet - Települési támogatás összege lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez


a)

A

B

b)

1 főre jutó havi jövedelem (Ft/hó)

Támogatás összege (Ft/hó)

c)

40.001 - 50.000

2.000

d)

28.501 - 40.000

3.000

e)

28.500 és alatti

4.000


6. melléklet - Települési támogatás összege rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez


1

A

B

C

D

2

1 főre jutó jövedelem (Ft/hó) -> Gyógyszerköltség (Ft/hó)

28.500 és alatti

28.501 - 50.000

50.001 - 71.250

3

5.000 - 15.000

3.000

2.000

1.000

4

15.001 - 25.000

4.000

3.000

2.000

5

25.001 -

5.000

4.000

3.000


7. melléklet - Rendkívüli települési támogatás összege


1

A

B

2

1 főre jutó havi jövedelem (Ft/hó)

Támogatás összege (Ft/hó)

3

71.251 -

2.000

4

28.501 - 71.250

2.500

5

28.500 és alatti

3.000