Egyéb szálláshely

Szálláshelyek üzemeltetése Szálláshely-üzemeltetési bejelentéssel kapcsolatos eljárás


A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló mód. 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján a szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzője felé kell a szálláshely-üzemeltetési bejelentést benyújtani.

A rendelet meghatározza a szálláshely típusokat, mely lehet:
 • szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy,
 • panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező, a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb ötven,
 • kemping: az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik,
 • üdülőház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától,
 • közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy,
 • egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, az a)-g) pont alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat,
 • falusi szálláshely: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.
A szálláshely-üzemeltetés bejelentésben meg kell jelölni (a rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint):
 • a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,
 • a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,
 • a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát
 • a szálláshely befogadóképességét: a vendégszobák, továbbá - kemping esetén - területegységek száma, és az ágyak száma,
 • a szálláshely használatának jogcímét,
 • a szálláshely elnevezését,
 • azt, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet mely szálláshelytípus tekintetében kívánja folytatni,
 • azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni,
 • azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.
A bejelentéshez mellékelni kell:
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
 • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.
Az eljárás illetékköteles, 3.000.-Ft összegű illetéket kell megfizetni.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben - az egyéb szálláshely kivételével - hatósági ellenőrzést lefolytató szakhatóság a megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala, a 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetében a tűzvédelmi hatóság,építésügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (kivéve, ha a szálláshelyre hat hónapon belül használatbavételi, vagy fennmaradási engedélyt kiadtak).

A jegyző az egyéb szálláshelyen történő szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés megtörténtéről szóló igazolást megküldi az érintett hatóság részére,ha annak feladat- és hatáskörét érinti. A hatóság ellenőrzés befejezését követő nyolc napon belül, annak eredményéről tájékoztatja a jegyzőt.

A szálláshely-szolgáltatónak az adatváltozást be kell jelentenie, melynek alapján a jegyző az adatokban történt változást a nyilvántartásba bejegyzi.

A szálláshely megszűnését a szolgáltató a megszűnést követő 8 napon belül köteles bejelenteni, melynek alapján a jegyző a szálláshelyet törli a nyilvántartásból

A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző az alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja meg (14.§):
 • a) a c)-e) pontokban meghatározott esetek kivételével - határidő tűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszabályi feltételeknek megfelelő állapot helyreállítására,
 • b) ha a szálláshely-szolgáltató az a) pontban meghatározott határidő elteltével a jogsértést nem szünteti meg, illetve a jogszerű állapotot nem állítja helyre, arra ismételt határidő kitűzésével felszólítja a szolgáltatót és egyidejűleg pénzbírságot szab ki,
 • c) ha a szálláshely nem felel meg a 4. §-ban meghatározott követelményeknek, határidő kitűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértő állapot megszüntetésére és a jogszerű állapot helyreállítására, és a jogsértő állapot megszüntetéséig, illetve a jogszerű állapot helyreállításáig, de legfeljebb kilencven napig elrendeli a szálláshely ideiglenes bezárását,
 • d) azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely nyilvántartásban nem szereplő szálláshely üzemeltetését és pénzbírságot szab ki,
 • e) ha az ideiglenes bezárást követően a szálláshely-szolgáltató a megjelölt határidőn belül a jogsértő állapotot nem szünteti meg, vagy a szálláshely-szolgáltató egy éven belül ismételten olyan jogsértő magatartást tanúsít, amely miatt vele szemben a b) pont szerinti pénzbírságot kell kiszabni, elrendeli a szálláshely bezárását, egyidejűleg törli a szolgáltatót a nyilvántartásból.
Az (1) bekezdés b) pontja szerinti pénzbírság összege
 • a) szálloda esetében
  • aa) legfeljebb 50 ágy befogadóképesség esetén 600 ezer Ft,
  • ab) 51 és 100 ágy közötti befogadóképesség esetén 1 millió Ft,
  • ac) 101 és 150 ágy közötti befogadóképesség esetén 1,5 millió Ft,
  • ad) 151 és 200 ágy közötti befogadóképesség esetén 2 millió Ft,
  • ae) 200 ágy befogadóképesség felett 2,5 millió Ft;
 • b) panzió esetében 250 ezer Ft;
 • c) kemping esetében
  • ca) legfeljebb 20 lakóegység esetén 100 ezer Ft,
  • cb) 21 és 50 közötti lakóegység esetén 200 ezer Ft,
  • cc) 51 és 100 közötti lakóegység esetén 300 ezer Ft,
  • cd) 100 lakóegység-kapacitás felett 400 ezer Ft;
 • d) üdülőház esetében 50 ezer Ft;
 • e) közösségi szálláshely esetében
  • ea) legfeljebb 20 ágy befogadóképesség esetén 50 ezer Ft,
  • eb) 21 ágy befogadóképesség felett 100 ezer Ft;
 • f) egyéb szálláshely esetében 50 ezer Ft.
Az (1) bekezdés d) pontja szerinti pénzbírság összege a (2) bekezdésben meghatározott összegek kétszerese.

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek számáról és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról. Ezen adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni.

Az egyes szálláshelyek követelményeit a hivatkozott Korm. rendelet 1. számú melléklete határozza meg:

Követelmények szálláshely-típusonként:

1. Szálloda

1/A. Bejelentési követelmény
 1. Fogadóhelyiség, közös tartózkodó helyiség, étkező, 30 ágy felett pedig recepció.
 2. Lift csak 3 emeletnél magasabb épületben.
 3. Csomag- és értékmegőrző helyiség.
 4. A vendégek által használható telefon a fogadóhelyiségben vagy a recepción.
 5. Szállodánként tárolási lehetőség hűtőszekrényben.
 6. A szállodai szobaegység (szoba és hozzátartozó fürdőszoba) nagysága szobatípusonként a teljes szobaszám legalább 80%-ánál legalább 12 négyzetméter, a 3. ágytól ágyanként további 5 négyzetméter.
 7. A szállodai szobaegység berendezése:
  1. ) az ágy mérete (legalább 80x190 cm, ajánlott mérete: 100200 cm),
  2. ) ágyanként: éjjeliszekrény vagy tárolóhely, olvasólámpa, ülőalkalmatosság, négy darab egyforma vállfa (női-férfi),
  3. ) ruhásszekrény,
  4. ) asztal,
  5. ) bőröndtartó vagy bőröndtároló,
  6. ) papírkosár,
  7. ) sötétítőfüggöny vagy zsalu,
  8. ) a fürdőszobában: mosdó, tükör, piperepolc, törülközőtartó, elektromos csatlakozó, szeméttároló (ajánlott fedett), kéztörlő- vagy törülközőtartó, szappan, ágyanként fogmosópohár.
 8. Az 1999. előtt épített szállodáknál a vizesblokkok száma: minden 10 ágy után egy közös emeleti vizesblokk és nemenként elkülönített WC, a szobákban hideg-meleg víz biztosított, ahol van kéztörlő vagy fürdőtörülköző, szappan, fogmosó poharak az ágyszámmal azonos mennyiségben.
 9. Közös WC: WC-kefe tartóval, WC-papírtartó WC-papírral, a női WC-ben egészségügyi tasak is, kézmosó, higiénikus kézszárítási lehetőség (papírtörlő vagy meleg levegővel szárítás).
 10. Közös fürdőben: zuhanyzófülke, mosdó, tükör, törülközőtartó, ruhafogas, fedett szeméttároló.

1/B. Üzemeltetési követelmény
 1. 24 órás recepció vagy portaszolgálat.
 2. A szálloda tevékenységéért szakmailag felelős személy éjszaka is elérhető.
 3. A szobákban ágyazás naponta.
 4. A szobák és valamennyi mellékhelyiség napi takarítása.
 5. Textilváltás:
  1. ) ágynemű legalább egyszer hetente, új vendég esetén azonban - a vendég érkezése előtt - kötelező az ágyneműcsere,
  2. ) fürdőszobai textíliák: kéz- és fürdőtörülköző kétnaponta, illetve a vendég kívánsága szerint.
 6. Üzenetközvetítés, ébresztés.
 7. Étel-, italkínálat: legalább kontinentál reggeli 10 óráig.

2. Panzió

2/A. Bejelentési követelmény
 1. Közös helyiség.
 2. Nyilvános vagy a vendégek részére hozzáférhető telefon.
 3. A szoba nagysága:
  1. ) egyágyas: legalább 8 négyzetméter és zuhanyozó,
  2. ) két- vagy háromágyas: legalább 12 négyzetméter és zuhanyozó, és a 3. ágytól ágyanként további 4 négyzetméter.
 4. A szoba berendezése:
  1. ) az ágyméret legalább 80x190 cm,
  2. ) zuhanyozóban: tükör, piperepolc, törülközőtartó, elektromos csatlakozó, szeméttároló, kéztörlő- vagy törülközőtartó, WC,
  3. ) minden olyan szobában, amelyhez nem tartozik fürdőszoba, hideg-meleg vizes mosdókagyló, kéztörlő.
 5. Az 1999 előtt épített panzióban közös WC: 12 ágyanként WC, a WC-ben mosdó, WC-kefe tartóval, WC-papírtartó WC-papírral, kézmosási és higiénikus kézszárítási lehetőség (papírtörlő vagy meleg levegővel szárítás).

2/B. Üzemeltetési követelmény
 1. 24 órás ügyeleti szolgáltatás és csomagmegőrzés.
 2. A szobákban ágyazás naponta.
 3. A szobák és a mellékhelyiségek naponkénti takarítása.
 4. Törülközőcsere legalább 3 naponta.
 5. Csomagolt vagy adagolós folyékony szappan biztosítása.
 6. Étel-, italkínálat: legalább reggeli szolgáltatás helyben vagy a panzió közvetlen közelében.

3. Kemping

3/A. Bejelentési követelmény
 1. A terület bekerített és pormentes, a csapadékvíz elvezetése megoldott, gépjárművel való közlekedésre alkalmas belső utak és az egész területen közvilágítás van.
 2. Legalább segélyhívó telefon áll a vendégek rendelkezésére.
 3. Egy területegység nagysága átlagosan legalább 40 négyzetméter.
 4. 4. Nemenként elkülönített
  1. ) hideg-meleg vizes zuhanyzó és mosdó: mosdókagylónként polccal, tükörrel és elektromos csatlakozó,
  2. ) vízöblítéses WC kefével és -tartóval, WC-papírtartóval és papírral, és kézmosási lehetőséggel.
 5. A vendégek részére fedett helyiségben főző-, mosó- és mosogatóhely.
 6. Hulladék(szemét-)gyűjtők, melyek rendszeres ürítése/kezelése megoldott.
 7. A 4-5. pontban megjelölt tisztálkodási, mosási, főzési és egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk követelményei minden 250 fő (egy területegységre átlagosan 2,5 fővel számolva) után (ha a kemping területén üdülőházban is nyújtanak szálláshely-szolgáltatást, az üdülőházban elszállásolható vendégszámot az alábbi követelmények meghatározása során a számításnál figyelmen kívül kell hagyni azon tételek vonatkozásában, amelyek az üdülőházban rendelkezésre állnak):
  1. ) Mosdó 4 db ebből: meleg vizes 2
  2. ) Zuhanyfülke 4 ebből: meleg vizes 2
  3. ) WC csésze 7
  4. ) piszoár 1
  5. ) Mosogató 1 ebből: meleg vizes 1
  6. ) Mosómedence 1 ebből: meleg vizes 1
  7. ) Főzőhely 1
  8. ) Kémiai WC kiöntő 1
 8. Egész éves üzemelés esetén a fűtési időszakban a 4-5. pontban leírt szolgáltatások fűtött helyiségben biztosítottak.

3/B. Üzemeltetési követelmény
 1. 24 órás recepció/portaszolgálat.
 2. A közös helyiségek és a kemping közterületeinek naponkénti takarítása.

4. Üdülőház

4/A. Bejelentési követelmény
 1. Az üdülőház helyiségei:
  1. ) egy vagy két hálószoba, szobánként legfeljebb 4 fekvőhellyel,
  2. ) konyha felszerelve főzőlappal, mosogatóval, edényekkel, asztallal, székekkel, hűtőszekrénnyel,
  3. ) fürdőszoba fürdőkáddal vagy zuhannyal, csúszásgátlóval, törölközővel és fürdőlepedővel,
  4. ) WC külön vagy a fürdőszobában WC-kefe tartóval, WC-papírtartó papírral, egészségügyi tasakkal.
 2. A fürdőszobával nem rendelkező üdülőházak esetén nemenként elkülönített hideg-meleg vizes közös zuhanyozó és WC.

4/B. Üzemeltetési követelmény
 1. 24 órás recepció/portaszolgálat.
 2. Az üdülőház takarítása hetenként, az új vendégek érkezése előtt minden esetben.
 3. A közös helyiségek takarítása naponként.

5. Közösségi szálláshely

5/A. Bejelentési követelmény
 1. Nemek szerint elkülönített hálóhelyiségek külön bejárattal.
 2. Ágyanként legalább 4 m2 alapterület vagy személyenként 5 m3/fő légtér áll rendelkezésre. Az ágyak mérete legalább 80190 cm és az ágyak közötti távolság legalább 75 cm. Emeletes ágy használata megengedett. Az ágyakon ágybetét van, ágynemű biztosítása nem kötelező.
 3. A szobában csomagtárolási lehetőség.
 4. Nemenként elkülönített mosdási vagy zuhanyozási lehetőség meleg vízzel, és 10 főként, nemenként elkülönített WC. A közös mosdóhelyiségekben szappan és kézszárító.
 5. A vendégek által használható telefon.
 6. A vendégek részére közös fedett helyiség és/vagy a szabadban közös terület.
 7. Főző-étkezőhelyiség főzőlappal, mosogatóval, asztallal, székekkel.

5/B. Üzemeltetési követelmény
 1. Nyitvatartási időszakban recepciószolgálat vagy ügyelet.
 2. Nyitvatartási időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása.
 3. A hálóhelyiségek és közös helyiségek takarítása legalább kétnaponként.
 4. Csomagmegőrzés.

6. Egyéb szálláshely

6/A. Bejelentési követelmény
 1. A szoba nagysága:
  1. ) egyágyas: legalább 8 négyzetméter,
  2. ) két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további 4 négyzetméter,
  3. ) legmagasabb ágyszám: szobánként 4 ágy, gyermekek számára emeletes ágy használata is megengedett.
 2. Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó, WC, -kefe tartóval, WC-papírtartó papírral, higiéniai hulladéktárolóval.
 3. Kávékonyha: kávé-, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), a vendégek számára elkülönített hűtőszekrény használattal.

6/B. Üzemeltetési követelmény
 1. Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám megadásával biztosítja.
 2. A helyszíni ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása.
 3. Takarítás:
  1. ) vendégszoba legalább hetente egyszer, ágyneműhuzat- és törülközőcserével egyidejűleg. (ágynemű: 1 db paplan, 1 db párna személyenként, törülköző: 1 db kéztörlő, 1 db nagyméretű törülköző személyenként), az új vendégek érkezése előtt minden esetben,
  2. ) a közösen használt helyiségek takarítása mindennap.
Az elektronikus ügyintézés biztosított.

Letölthető nyomtatványok