Gyermek családi jogállásának rendezése

Ügyintézési útmutató


Rendezetlen a kiskorú gyermek családi jogállása, ha a születési anyakönyv nem tartalmaz bejegyzést az apa vagy az anya személyét illetően vagy egyik szülőre vonatkozóan sincs adat az anyakönyvben.

Amennyiben a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére az anyakönyvvezető által küldött értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül nem kerül sor, úgy a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében az eljárást a gyámhivatal folytatja le.

Jogszabály:
  • Csjt. 1952. évi IV. tv. 34-45. §.
  • 149/1997. (IX.10.) Korm.r. 54-64.§.
A gyámhivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében
  • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,
  • megállapítja a gyermek családi és utónevét,
  • képzelt szülő adatait állapítja meg
  • hozzájárul - cselekvőképtelen jogosult esetén - a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel.
Ügyintézési folyamat leírása

Apai elismerő nyilatkozat


Apai elismerő nyilatkozatot tehet az a férfi, akitől a gyermek származik, ha a törvény értelmében nem kell más férfit a gyermek apjának tekinteni.

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat csak személyesen tehető. A feleket együttesen kell meghallgatni. A cselekvőképességében korlátozott személy elismerő nyilatkozata csak akkor érvényes, ha ahhoz törvényes képviselője hozzájárult. A nyilatkozat teljes hatályához szükséges az anyának, a kiskorú gyermek törvényes képviselőjének és - ha a gyermek a 16. életévét betöltötte - a gyermeknek a hozzájárulása is.

Az apai elismerő nyilatkozat megtételére lehetőség van a gyermek megszületése előtt is.

Az apai elismerő nyilatkozat megtehető bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetője, jegyzője, vagy bármely városi gyámhivatal ügyintézője előtt.

Képzelt szülő bejegyzése


A gyámhivatal a születési anyakönyvbe apa adatai nélkül bejegyzett gyermek részére képzelt személyt állapít meg apaként a gyermek harmadik életévének betöltéséig az anya kérelmére bármikor, a gyermek harmadik életévének betöltése után hivatalból.

Apaság bírói úton történő megállapítása


Amennyiben a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére az anyakönyvvezető által küldött értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül nem kerül sor, úgy a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében az eljárást az illetékes gyámhivatal hivatalból folytatja le. Az anya meghallgatásakor jegyzőkönyvbe kell foglalni mindazokat az adatokat, amelyek a későbbiekben az apaság megállapítása iránti per megindításához vagy a képzelt személy apaként történő bejegyzéséhez szükségesek. Az apaként megnevezett férfit a gyámhivatal meghallgatja és nyilatkoztatni kell arról, hogy elismeri-e a gyermeket sajátjának. Amennyiben nem ismeri el, erről jegyzőkönyvet vesz fel. Ezt az eljárást az anya is megindíthatja.

A gyámhivatal a felek meghallgatását követően eseti gondnok kirendelés útján hozzájárul a perindításhoz.

Apaság vélelmének megdöntése


A hatályos jogszabályok értelmében a gyermek apjának azt a férfit kell tekinteni akivel az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább egy része alatt házassági kötelékben állott. Ez a törvényi vélelem csak a bíróság előtt megfelelő bizonyítási eljárás lefolytatása után dönthető meg. A megtámadásra a gyermek, a bejegyzett apa, illetve a gyermek halála után leszármazója, ilyenek hiányában az ügyész jogosult. Az anya kérelmére, a cselekvőképtelen gyermek helyett - a gyámhivatal által kirendelt eseti gondnok jár el.

Letölthető nyomtatványok