Kiskorúak házasságkötése

A családjogi törvény házasságkötésre vonatkozó rendelkezései szerint, házasságot nagykorú férfi és nő köthet egymással. Indokolt esetben, a 16. életévét betöltött kiskorú férfi vagy nő, is házasságot köthet a gyámhatóság előzetes engedélyével.

Jogszabályok:
  • Csjt. 1952. évi IV. tv. 10. §. (2) - (4) bekezdés
  • Gyvt. 1997. évi XXXI. tv. 114. §. h 125. §. (10) bek.
  • Gyer. 149/1997. (IX.10.) Korm. rend. 34 - 36. §.
Ügyintézési folyamat leírása:

A 16. évét betöltött házasuló a házasságkötés engedélyezése iránti kérelmet a gyámhivatalnál vagy az anyakönyvvezetőnél személyesen terjesztheti elő. A kérelmet bármelyik házasulandó fél lakhelye szerinti gyámhivatalnál elő lehet terjeszteni.

A kérelemhez csatolni kell:
  • a házorvos arra vonatkozó igazolását, hogy a kiskorú gyermek a házasságkötéshez szükséges testi és értelmi fejlettséggel rendelkezik
  • a házasulandó felek jövedelemigazolását, melyből megállapítható, hogy a 16. életévét betöltött házasuló illetve meglévő vagy 18. életévének elérése előtt születendő gyermekének megélhetése és lakhatása a házasságkötés után biztosítva van,
  • a családvédelmi szolgálat tanácsadásán való részvételt tanúsító igazolást.
A gyámhivatal eljárása során meghallgatja a házasulókat, a kiskorú házasuló törvényes képviselőjét és környezettanulmányt készít. A bizonyítási eljárás befejezését követően a gyámhatóság határozattal dönt az engedélyezés, illetve elutasítás kérdésében.

A házasságkötési engedély a gyámhivatali határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig érvényes.

Letölthető nyomtatványok