Örökbefogadás

Ügyintézési útmutató


Az örökbefogadás előtti eljárás

Az örökbefogadás előtti eljárás lefolytatásának célja annak megállapítása, hogy az örökbefogadó személyisége és körülményei alapján alkalmas-e gyermek örökbefogadására.

Jogszabályok:
 • Gyvt. 1997. évi XXXI. tv. 112. §. a.) pontja,
 • Gyer. 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 38. §, 39. §., 39/A. §.
Az örökbefogadás előtti eljárást az örökbefogadni szándékozó személy kérelmére a lakóhelye szerint illetékes gyermekvédelmi szakszolgálat készíti elő.

A kérelemhez csatolni kell:
 • születési, házassági anyakönyvi kivonatot,
 • háziorvosi igazolást, és
 • jövedelmi viszonyokról szóló igazolást.
A gyermekvédelmi szakszolgálat az általa elvégzett pszichológiai vizsgálat eredményét, a háziorvosi igazolást, az örökbefogadás előtti tanácsadás és felkészítő tanfolyamon eredményes elvégzését igazoló iratot és a javaslatát, az ügyfél kérelmével együtt megküldi az örökbe fogadni szándékozó személy lakóhelye szerint illetékes gyámhivatalnak.

A szakszolgálat a kérelmező családi- és lakáskörülményeiről a helyszínen győződik meg.

A gyámhivatal környezettanulmányt végez, meghallgatja az ügyfeleket és dönt az örökbefogadásra alkalmassá nyilvánításról. Ha az alkalmasságot megállapítja a gyámhivatal, akkor annak érvényessége 2 év, és l évvel meghosszabbítható. Az örökbefogadásra alkalmas személyt a gyermekvédelmi szakszolgálat felveszi a nyilvántartásba és az ügyfél kérelmére továbbíthatja adatait az országos nyilvántartás felé is.

Az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás:

Az örökbefogadás célja, hogy olyan kiskorúak családi nevelését biztosítsa, akiknek szülei nem élnek, vagy akiket szüleik megfelelően nevelni nem képesek. Az örökbefogadással az örökbefogadó, valamint annak rokonai és az örökbefogadott között családi kapcsolat jön létre. Örökbefogadó csak az a cselekvőképes nagykorú személy lehet, akit a gyámhivatal örökbefogadásra alkalmassá nyilvánított.

Az örökbefogadás lehet nyílt és titkos. Nyílt örökbefogadás során a szülő hozzájárul, hogy gyermekét az általa megnevezett személy fogadja örökbe. Nyílt örökbefogadás esetén a vér szerinti szülő vonatkozásában az öröklési jog fennmarad.

Titkos örökbefogadásra akkor kerülhet sor, ha
 • a szülők hozzájárultak, hogy gyermeküket általuk ismeretlen személy örökbefogadja, vagy
 • a szülőknek nincs szülői felügyeleti joga a gyermek felett, vagy
 • a gyermeket a Gyámhivatal tartós nevelésbe vette, vagy
 • a gyermeket a Gyámhivatal átmeneti nevelésbe vette és örökbefogadhatónak nyilvánította.
Jogszabály:
 • 1952. évi IV. törvény (Csjt) 47. §. - 50. §.,
 • 1997. évi XXXI. tv. 112. §. d.) pontja,
 • 149/1997. (IX.10.) Korm.rendelet 40. §. - 47. §.
Az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás az örökbefogadni szándékozó személy és a gyermek, illetve törvényes képviselője egyetértő, kölcsönös kérelmére indul.

A feltételek fennállása esetén a gyermeket a Gyámhivatal legalább 3o napra kötelező gondozásra helyezi ki az örökbefogadni szándékozó háztartásába. Ez idő alatt a gyermek családba történő beilleszkedését figyelemmel kell kísérni. Ennek eredményes eltelte után az örökbefogadást a Gyámhivatal határozattal engedélyezi.

A kérelemhez mellékelni kell az örökbefogadni szándékozó
 • alkalmasságát tanúsító jogerős gyámhivatali határozatot,
 • a szülő házastársa, illetve rokon általi örökbefogadás esetén:
  • az örökbefogadni szándékozó személynek a rokoni kapcsolat fennállására vonatkozó nyilatkozatát,
  • az örökbefogadás előtti tanácsadáson való részvételt igazoló iratot,
  • az alkalmasságot alátámasztó pszichológiai véleményt,
  • a háziorvosi igazolást az egészségi állapotról,
  • a születési és a házassági anyagkönyv kivonatát,
  • a jövedelem viszonyairól szóló igazolást

Letölthető nyomtatványok