Utógondozás, utógondozói ellátás

Ügyintézési útmutató:


Az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése vagy megszűntetése esetén a gyámhivatal legalább 1 évi időtartamra elrendeli a gyermek, illetve - kérelme alapján - a fiatal felnőtt utógondozását. Az utógondozás a fiatal felnőtt 24. életévének betöltéséig tart.

Jogszabályok:
  • 1997. évi XXXI. tv. 92-93. §.
  • 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 121-125. §.
Ügyintézési folyamat leírása:

A fiatal felnőtt kérelmére indul. A gyermek utógondozását a gyermek lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálat, a fiatal felnőtt utógondozását a gyermekotthon, a nevelőszülői hálózatot működtető vagy a területi gyermekvédelmi szakszolgálat látja el. Az utógondozás a gyámhivatali határozatban megállapított időpontig, de legfeljebb a fiatal felnőtt 24. életévének, illetve felsőfokú iskola nappali tagozatán 25. életévének betöltéséig tart. Ha otthonteremtési támogatásban részesült az utógondozás időtartama meghosszabbodik a támogatás elszámolásának időpontjáig. Megszűnik az utógondozás a fiatal felnőtt 24. életévének betöltésével, az utógondozói ellátás megszűnésével, az otthonteremtési támogatással való elszámolással.

Utógondozói ellátás megállapítása:

A fiatal felnőtt 24 éves koráig - gyermek nagykorúsága elérése előtt 2 hónappal - kérheti a gyám javaslatának figyelembe vételével. A gyámhivatal elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek illetve a fiatal felnőtt átmeneti vagy tartós nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg és létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy a nappali oktatás munkarendje szerint, vagy felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat, vagy szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja. A városi gyámhivatal beszerzi a kérelmező nagykorúsága idején rendelkezésére álló készpénzvagyon összegéről szóló igazolást, a fiatal felnőtt és közeli hozzátartozó nyilatkozatát, hogy lakhatása nem megoldható, környezettanulmányt, utógondozói ellátást biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vagy utógondozó otthon, vagy a gyermekvédelmi központ külső férőhelyre vonatkozó befogadó nyilatkozatát.

Megszűnik az utógondozói ellátást a fiatal felnőttnek, az ellátás megszüntetésére vonatkozó bejelentését követő - a házirendben meghatározott - idő elteltével, a fiatal felnőtt 24. életévének betöltésével, illetve a felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató fiatal felnőtt esetén a tanulmányok befejezésével, de legkésőbb 25. életévének betöltésével.

A gyámhivatal az utógondozói ellátást megszünteti, ha a fiatal felnőtt ellátásának feltételei már nem állnak fenn, ellátását szociális bentlakásos intézmény biztosítja, a házirendet többször súlyosan megsérti, a nevelőszülőjével vagy más utógondozói ellátást nyújtóval szemben elfogadhatatlan magatartást tanúsít.

Letölthető nyomtatványok