EFOP-3.9.2-16-2017-00008

AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT: IDE KATTINTVA

Pályázat


Solti konzorcium humán kapacitások fejlesztése
térségi szemléletben


Esza-7

EFOP-3.9.2-16-2017-00008

Projektazonosító: EFOP-3.9.2-16-2017-00008

Támogatás aránya: 100 %

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.12.27.

A projekt célja:

A projekt egyik legfőbb célja a területi különbségek - különös tekintettel - a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. A projekt megvalósítása során a konzorciumban résztvevő települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzésben, továbbképzésben részesülnek, tapasztalatcserére nyílik lehetőség a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, biztosítva a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének lehetőségét. A tender a gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztésére, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítására, helyi kezdeményezések támogatására is alkalmat biztosít, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésére is esély nyílik. A pályázat által komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés is megvalósul, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.

A projekt tartalmi elemei:

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítását. A konzorcium ennek az átfogó stratégiai célnak az elérése érdekében alakult meg. A projekt előkészítése során kiemelt szempont volt, hogy a megvalósítandó tartalom biztosítsa a Felhívás szerinti számszerű, szakmai elvárások és az Operatív Program kapcsolódó szakmai elvárásainak teljesülését.

A konzorcium tagjai:

 • Solt Város Önkormányzat
 • Drágszél Község Önkormányzata
 • Dunapataj Nagyközség Önkormányzata
 • Dunavecse Város Önkormányzata
 • Harta Nagyközség Önkormányzata
 • Homokmégy Község Önkormányzata
 • Miske Község Önkormányzata
 • Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft.
 • Magyar Szabadidősport Szövetség

A konzorciumvezetői feladatokat Solt Város Önkormányzat látja el.

A projekt céljaira alapozva a konzorcium esetében a legfajsúlyosabb tevékenységek:

 • Helyi gazdasági szereplők bevonásával tartott előadás a helyes életvitel pénzügyi vonatkozásairól diákoknak – a tudatos pénzügyi magatartás kialakításának támogatása,
 • Ökotudatosság fejlesztésére előadások, kertben, erdőbe végzett programok diákoknak – fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, öko-tudatosság fejlesztése,
 • Családi napok szervezése – a helyi tantervhez illeszkedő képzési tematikával a tanulói aktivitásra épülő extrakurrikuláris tevékenységek szervezése és megvalósítása a szülők bevonásával, (pl. hétvégi és szünidei tematikus programok)
 • Készség- és kompetenciafejlesztő játékos programok helyi civilek, vállalkozások, egyház, felsőoktatási intézmény bevonásával – a köznevelési intézményen kívüli intézmények, szervezetek és szakemberek bevonásával (felsőoktatási intézmények, helyi gazdaság szereplői, kamarák, közművelődési és közgyűjteményi intézmények, egészségügyi intézmények, önkéntesek stb. bevonása) a tanulói ismeretek, készségek és kompetenciák fejlesztése
 • Családi napok szervezése, ahol erősödik az óvodák iránti bizalom a szülők részéről – a szülők és a köznevelési intézmény közötti kapcsolat, együttműködés kialakítása, erősítése (pl.: a hátrányos helyzetű szülőkkel bizalmi viszonyban lévő kapcsolattartó bevonása, mediáció, programok szervezése)
 • Egészségügyi fejlesztő programok óvodás gyerekeknek szakemberek által (pl. úszásoktatás, zeneovi) – egészségügyi programok – tartásjavító, mozgásos játékok -, mozgáskoordinációs fejlesztés, környezeti nevelés, integrációs programok, nyelvoktatás, egyéni fejlesztés, egyéni fejlődés nyomon követés stb.
 • SNI képzések tartása óvodapedagógusoknak, védőnőknek – óvodapedagógusok részére képzések biztosítása – erőszak, konfliktuskezelés, magatartászavar, figyelemzavar, hiperaktivitás kezelése, együttnevelés, fejlesztőpedagógia, családpedagógia, interkulturális nevelés, IKT a kisgyermekkori nevelésben, környezettudatosságra nevelés, alternatív pedagógia, önismeret, stb.
 • Buszbérlés, üzemeltetés szolgáltatók és/vagy lakosok utaztatására
 • Az óvodai hozzáférést segítő képzések tartása felnőtteknek – a helyi és egyéni szükségletekre és adottságokra reflektáló felnőttoktatási és felnőttképzési tevékenységek megvalósítása
 • Felnőttképzési tevékenység alacsony végzettségű hátrányos helyzetűeknek – a helyi és egyéni szükségletekre és adottságokra reflektáló felnőttoktatási és felnőttképzési tevékenységek megvalósítása
 • Workshopok köznevelési szakembereknek, a célcsoport bevonásával a korai iskolaelhagyást okozó tényezők kezelésére vonatkozó ötletek kidolgozására.

Közvetlen célcsoport:

 • a konzorciumi településen dolgozó közszolgáltatásban dolgozók és a pályaválasztás, - változtatás előtt álló fiatalok és az aktív korú munkanélküliek, mint potenciális közszolgáltatásban dolgozók,
 • közép- és általános iskolai tanulók, illetve azon iskoláskorúak, akik nem vesznek részt oktatásban,
 • óvodások és azon 3 év feletti gyermekek, akik nem járnak óvodába,

Közvetett célcsoport:

 • közszolgáltatásban dolgozók és a potenciális munkavállalók családtagjai,
 • diákok és óvodások szülei,
 • a konzorcium települések teljes lakossága

A projekt várható eredménye:

Projektünk megvalósításával hozzájárulunk

 • a helyi humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi szintjének fejlesztéséhez, versenyképességük javulásához,
 • a közoktatásban résztvevő tanulók fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók oktatási esélyteremtéséhez.

A projekt hatásterülete a humán közszolgáltatás fejlesztése. A konstrukció megvalósításával hozzájárulunk a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségi javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Javítjuk az országosan homogén szolgáltatások átalakítását a kiközösségekre – személyre szabott szolgáltatásokon keresztül - , javítjuk a szegregációt, továbbá célunk a helyi közösségek számára folyamatosan elérhető közszolgáltatások minőségének és tartalmának fejlesztése a jelentkező igények figyelembevételével.

Közvetett célok a nem állami szervezetek ösztönzésen a szolgáltatások bevonásába, az állampolgárok bevonása a szolgáltatások tervezésébe.

A projekt tevékenységeit – figyelembevéve a helyzetfelmérést – úgy alakítottuk ki, hogy a beazonosított célcsoport hosszútávon képes legyen a közszolgáltatási feladatok minőségi ellátására. A projektünk fő tevékenységi csoportjai, amelyekbe betervezésre kerültek a programok:

 • az alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcseréje,
 • a gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztése,
 • a HHH gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása, ösztöndíjprogram kialakítása,
 • komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítása,

Projektünk a választható tevékenységek közül az alábbiakat érinti:

 • A fejlesztés megvalósításához szükséges infrastruktúra és infokommunikáció fejlesztése.

A projekt fizikai zárásának időpontjára

 • a támogatott programokban részt vevő tanulók száma eléri a 600 főt,
 • az informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves korúak) száma eléri a 400 főt,
 • továbbképzési programokban résztvevő humán közszolgáltatásokban dolgozók száma eléri a 120 főt,
 • a továbbképzést bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal elvégző humán közszolgáltatásban dolgozók száma legalább 100 fő,
 • a program elhagyásának időpontjában képesítést szerző résztvevők száma legalább 500 fő.

A megvalósítandó műszaki-szakmai eredmények tekintetében

 • a projekt valamely programelemébe bevont személyek száma eléri a 2086 főt,
 • a humán szolgáltatók között létrejött együttműködési/partnerségi megállapodások száma legalább 5 db,
 • a projekt keretében kialakított szakember adatbázisba felvételt nyert szakemberek száma legalább 50 db,
 • a projekt keretében képzésen/tréningen részt vett, helyi/területi humán alapszolgáltatásokban dolgozók száma 50 fő,
 • a program során az alap- és kulcskompetenciák elsajátításának támogatása tevékenység csoporthoz tartozó programokban résztvevő, támogatásban részesült tanulók száma 100 fő,
 • a pénzügyi ismeretek és a helyi gazdasági szereplőkkel való kapcsolat erősítése céljából szervezett programokba bevont tanulók száma legalább 25 fő,
 • a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, öko-tudatosság fejlesztése céljából szervezett programokon legalább 25 fő részt vesz,
 • ösztöndíj programokba bevont hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók száma eléri a 25 főt,
 • komplex óvodai fejlesztésbe bevont gyermekek száma legalább 100 fő,
 • komplex óvodai fejlesztésbe bevont pedagógusok száma legalább 15 fő.